Aktualności

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „ OSTATNIA BITWA 18 DP”

 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ

„ OSTATNIA BITWA 18 DP”

     Każdy region naszego kraju może poszczycić się czymś, co go wyróżnia. Historia, zabytki, flora, fauna, niezwykli ludzie tworzą tożsamość danego miejsca. Teren powiatu ostrowskiego i zambrowskiego, w szczególności Andrzejewo i Łętownica, to miejsce gdzie 12 i 13 września 1939 roku rozegrała się ostatnia bitwa 18 Dywizji Piechoty.

     Pragnąc uczcić pamięć żołnierzy poległych w tej walce, zapraszamy do udziału w grze terenowej, dzięki której możemy się stać uczestnikami fascynującej przygody. Pragniemy, aby młodzież wzięła udział w nietypowej lekcji historii, podczas której będzie mogła chociaż częściowo odkryć dziedzictwo kulturowe naszego regionu, a poprzez to budowała swoją własną tożsamość.

Gra „OSTATNIA BITWA 18 DP” została dofinansowana przez Fundację BGK
im. J. K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „NA 100 NIEPODLEGŁA”.

Zachęcamy do wzięcia w niej udziału!

 1. I.ORGANIZATOR:

Organizatorem gry terenowej „OSTATNIA BITWA 18 DP” jest Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo, we współpracy ze Szkołą Podstawową im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie oraz Towarzystwem Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej.

Koordynator projektu – Damian Jasko, tel. 607 114 074

 1. II.CELE ORGANIZACJI GRY:

ü  promocja lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzenie zainteresowania wydarzeniami rozgrywającymi się w przeszłości na terenie gmin Andrzejewo                      i Szumowo,

ü  pogłębianie wiedzy historycznej nt. wydarzeń z II wojny Światowej,                                          a w szczególności ostatniej bitwy 18 DP w dniach 12-13 września 1939r.,

ü  kształtowanie przywiązania i dumy z naszych bohaterów przynależności do narodu polskiego, zachęcenie do dalszego badania, odkrywania ich historii,

ü  kształcenie umiejętności współdziałania w grupie i pracy zespołowej,

ü  integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy i powiatu, promocja gminy i regionu.

 1. III.ADRESACI GRY:

Gra skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 16 lat z terenu gmin: Andrzejewo i Szumowo.

 1. IV.TERMIN I MIEJSCE GRY:

 1. 1.Gra terenowa: „ OSTATNIA BITWA 18 DP” zostanie przeprowadzona                                        12 września 2018 r. (środa)
 2. 2.Rozpoczęcie gry nastąpi w budynku po Szkole Podstawowej                           w Łętownicy ( niezależnie od warunków pogodowych).
 3. 3.Zakończenie gry terenowej – przy Kościele pw. NMP                              w Andrzejewie.

 1. V.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. 1.Udział w grze jest bezpłatny.
 2. 2.Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 10 września 2018 r.
 3. W grze terenowej może brać udział maksymalnie 5 drużyn. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Każda drużyna powinna składać się z 5 osób (+1-2 opiekunów)
 5. Jeden uczeń pełni rolę kapitana drużyny i występuje w jej imieniu.
 6. Każda drużyna przyjeżdża wraz ze swoim pełnoletnim opiekunem.
 7. Warunkiem uczestnictwa w grze terenowej jest:
 8. a)przesłanie do dnia 10 września 2018 r. formularza zgłoszeniowego (scan dokumentu) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.( Załącznik nr 1);
 9. przesłanie do dnia 10 września 2018 r. podpisanej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział uczniów w grze terenowej (Załącznik nr 2 ); lub dostarczenie jej Organizatorom w dniu gry ( 12 września).
 10. c)zarejestrowanie się w oznakowanym Punkcie Organizatorów Szkole Podstawowej              w Łętownicy w dniu rozpoczęcia gry terenowej, tj. 12 września 2018 r.  o godz. 13.00

 1. VI.TRASA ORAZ ZASADY GRY:

 1. Gra terenowa składa się z oznakowanych punktów, rozmieszczonych na trasie Łętownica – Andrzejewo. Pierwszy punkt zadaniowy znajduje się u stóp pomnika
  18 DP w Łętownicy.
 2. Przy rejestracji każda drużyna otrzyma mapę z naniesionymi miejscami rozmieszczenia punktów zadaniowych oraz kartę wyników, na której zapisywany będzie czas wykonywanych zadań lub punktacja.
 3. Karty zadań lub instrukcje ustne będą przekazywane uczestnikom na poszczególnych punktach.
 4. Wszystkie drużyny przemierzają tę samą trasę, wyruszając na nią co 15 minut.
 5. O kolejności startu zadecyduje losowanie, przeprowadzone w obecności uczestników. Każda drużyna otrzyma nazwę jednego z oddziałów wchodzących w skład 18 DP oraz naklejkę z odznaką.
 6. W trakcie gry uczestnicy poruszają własnymi r - dostosowanymi do jazdy po drogach polnych. W każdym oddziale musi być pełnoletni opiekun.
 7. Niedozwolone jest rozdzielanie i łączenie się drużyn.
 8. Gra terenowa polega na zaliczeniu wszystkich baz zadaniowych i zdobyciu jak największej liczby punktów poprzez wykonanie zadań przypisanych do danej stacji (do każdego zadania drużyna może podejść tylko raz). Niektóre z zadań będą wykonywane na czas. Drużyna z najlepszym wynikiem otrzymuje 5 punktów, z najsłabszym 1 punkt.
 9. Po wykonaniu ostatniego zadania, kapitan drużyny przekazuje kartę wyników organizatorom gry.
 10. Zadania będą sprawdzały m.in. umiejętność: czytania mapy; obliczania skali, udzielania pierwszej pomocy; rozpoznania stroju i elementów wyposażenia polskiego                           i niemieckiego żołnierza; odszukania za pomocą wykrywacza metalu zakopanego skarbu, układania puzzli, rozwiązywania zagadek, itp.
 11. Organizatorzy, po podliczeniu zdobytych punktów przez każdą drużynę (na podstawie kart wyników, kart z zadaniami) ułożą listę rankingową gry terenowej i wyłonią zwycięzcę, który zebrał najwięcej punktów w całej grze. W przypadku remisu przeprowadzona zostanie dogrywka.
 12. Każdy uczestnik gry otrzyma upominek. Dla drużyny zwycięskiej przewidziana nagroda rzeczowa ufundowana przez Organizatora.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w grze w trakcie jej trwania, uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora – telefonicznie (pod numerem telefonu 607 114 074 – Damian Jasko ) lub osobiście.
 14. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem gry terenowej                             i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do gry jest równoznaczne                    z akceptacją regulaminu.

 1. VII.INFORMACJE DODATKOWE

 1. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają dojazd do miejsca rozpoczęcia gry terenowej oraz powrót.
 2. Każda grupa wyposażona jest w sprawny rower do jazdy po drogach polnych, kamizelki odblaskowe, wygodny strój sportowy, nakrycie głowy, lornetkę, kompas,   plecak, woda, prowiant ( na czas przejazdu), płaszcz przeciwdeszczowy, własne przybory do pisania, wygodne buty i płaszcz przeciwdeszczowy (w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych).
 3. Po zakończeniu gry przewidziany jest poczęstunek dla uczestników oraz ich opiekunów.
 4. Na trasie gry terenowej ruch drogowy nie będzie zamknięty. W związku z tym, uczestnicy powinni poruszać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności.

 1. VIII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu gry.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy oraz szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić

w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 1. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.
 2. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów gry             i nie udostępnia ich osobom trzecim.
 3. Uczestnicy gry (w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego opiekunowie prawni) akceptują niniejszy regulamin i wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku niezbędnego do promocji imprezy.
 4. Organizator nie odpowiada za zachowanie uczestnika niezgodne z powszechnie przyjętymi normami oraz postanowieniami regulaminu, w przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie rozgrywek Organizatorzy mają prawo wykluczenia go z gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 5. Wszelkie spory rozstrzyga organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w regulaminie gry terenowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRZE TERENOWEJ

I ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM

NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ!

 

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA UDZIAŁ W GRZE TERENOWEJ
„ OSTATNIA BITWA 18 DYWIZJI PIECHOTY”