Aktualności

REGULAMIN IV RAJDU ROWEROWEGO „ ŚLADAMI 18 DYWIZJI PIECHOTY – MŁODZI PAMIĘTAJĄ 2018”

     Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Rajdzie Rowerowym „ŚLADAMI 18 DYWIZJI PIECHOTY – MŁODZI PAMIĘTAJĄ 2018”. Rajd będzie wyrazem pamięci o żołnierzach                                             18 Dywizji Piechoty, walczących z hitlerowskim najeźdźcą w czasie II Wojny Światowej                            i rozbitych 12-13 września podczas bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem.

     W tym roku, po raz drugi, będzie to Rajd Gwiaździsty, w którym uczestnicy startują                   z różnych miejscowości i zdążają do wspólnej mety. Wezmą w nim udział uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gmin: Andrzejewo, Szumowo i Zambrów. Serdecznie zapraszamy!

 1. I.CELE IMPREZY:

ü  uczczenie pamięci uczestników ostatniej bitwy 18 Dywizji Piechoty pod Łętownicą i Andrzejewem w dniach 12-13 września 1939r.,

ü  kształtowanie postaw patriotycznych oraz poznawanie skarbów kultury narodowej, miejsc pamięci narodowej, chwały i męczeństwa,

ü  popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży,

ü  promowanie postaw proekologicznych poprzez budzenie szacunku i troski

o środowisko naturalne,

ü  rozbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą, jej przeszłością                                   i teraźniejszością,

ü  popularyzacja historii i kultury Gminy Andrzejewo i Szumowo oraz

integracja środowisk gmin

 1. II.ORGANIZATOR

Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo

Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty w Andrzejewie,

Urząd Gminy Andrzejewo, Urząd Gminy Szumowo, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej

Kierownik Rajdu – mgr Bożena Kotomska ( tel. 880 782 694), opiekun i osoba do kontaktu - mgr Ewa Warszawin, (tel. 692 398 070),

 1. III.TERMIN I PRZEBIEG RAJDU
  1. Rajd odbędzie się 13 września 2018r. ( czwartek)
 2.  Wyjazd poszczególnych grup ze szkół macierzystych, w zależności  

od odległości szkoły od Andrzejewa ok. godz. 11.00-12.00.

 1. Pozostawienie rowerów na boisku gminnym przy muralu, ul. Krzyckiego                 (rowery będą objęte opieką).
 2. - Spotkanie na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie przy Mauzoleum Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty (ul. Cmentarna)
  1. Powitanie uczestników,
  2. Poznanie krótkiej historii 18 DP,
  3. Uczczenie minutą ciszy pamięci poległych,
  4. Zapalenie zniczy przez delegacje poszczególnych szkół,

 1. Zwiedzanie Kościoła pw. WNMP w Andrzejewie, który pełnił podczas bitwy rolę szpital polowego, obejrzenie wystawy fotografii,
  1. 6. wyjazd z Andrzejewa do Łętownicy pod pomnik żołnierzy           18 DP ( trasa przejazdu : ulica Kościelna, ul. Rynek, ul Wodna,                                     ul. Warszawska, Andrzejewo - Kolonia, Łętownica). Długość trasy: 5 km.
  2. 7.Trasa rajdu:
   1.    Nawierzchnia drogi: w zdecydowanej większości drogi polne (4km)
    i asfaltowe (1km).
   2. Stopień trudności trasy: od łatwego do średniego.
 2. 8.dojazd do Łętownicy
  1. a)zapalnie zniczy u stóp pomnika 18 DP w Łętownicy
  2. b)
  3. c)dalsza część prelekcji nt. ostatniej bitwy 18 DP
  4. d)
  5. e)śpiewanie pieśni patriotycznych
  6. f)krótki quiz z nagrodami ze znajomości historii 18 DP (dla chętnych, na podstawie prelekcji).
 3. 9.

 1. IV.WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Rajd skierowany jest do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Andrzejewo, Szumowo i Zambrów.
 2. 2.W rajdzie mogą uczestniczyć tylko zorganizowane i prowadzone przez poszczególne placówki oświatowe grupy rowerowe, które w terminie do poniedziałku 10 września 2018 r dokonają zgłoszenia osobiście lub wyślą formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1)drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Każda szkoła może zgłosić jedną 15 - osobową grupę (w tym 2 opiekunów).
 4. Każdy nieletni uczestnik Rajdu obowiązkowo musi mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie (załącznik nr 2), którą opiekunowie poszczególnych grup są zobowiązani do dostarczenia organizatorom w dniu rajdu.
 5. Podpisując deklarację uczestnictwa rodzic zaświadcza, że stan zdrowia jego dziecka umożliwia mu udział w rajdzie oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka.
 6. Rajd może zostać odwołany lub przełożony, z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.
  1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 1. V.ZASADY ZACHOWANIA I WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
 2. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom opiekunów rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
 3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, dostosowanego do nawierzchni terenowych, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który

     jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

 1. Bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania

się prawą stroną drogi w odległości 30–50 cm od jej krawędzi.

 1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do jazdy w równym tempie dostosowanym do swoich umiejętności, prędkości innych uczestników oraz sytuacji na drodze.
 2. Poszczególne grupy poruszają się 15 - osobowymi kolumnami, jadąc jeden za drugim                   i zachowując odległość miedzy rowerami.
 3. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
 4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
 5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 6. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu oraz jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.
 7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 8. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
 9. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
 10.      Grupę, w której uczestniczą dzieci do 15 lat prowadzi dwóch opiekunów (początek                 i koniec kolumny).
 11. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 12. Na trasie Andrzejewo – Łętownica nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu będą czuwać służby porządkowe ( Policja oraz OSP).
 13. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, napoje oraz ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych panujących w dniu rajdu (nakrycie głowy, kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy, wygodne obuwie). Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego oraz kamizelek odblaskowych.
 14. Zalecane jest, aby uczestnicy rajdu zaopatrzyli się w maty bądź koce, które będą potrzebne w trakcie planowanych postojów, prelekcji i ogniska.
 15. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii, w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu.
 16. W każdej grupie powinna znajdować się minimum jedna apteczka pierwszej pomocy.
 17. Na trasie zabrania się:
  1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających w czasie trwania imprezy,
  2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
  3. niszczenia przyrody,
  4. zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatorów,
  5. Każda grupa dojeżdża do Andrzejewa we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach i przestrzegając przepisów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów.
  6. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy we własnym zakresie wracają do punktów startowych. Organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego.

 1. VI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                     z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy oraz szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić

w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu   i nie udostępnia ich osobom trzecim.
 2. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.

 1. VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE - INFORMACJE DODATKOWE

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem rajdu   i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do rajdu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku           w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.                         W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RAJDZIE

I ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM

UDANEJ ZABAWY!

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO IV RAJDU ROWEROWEGO
„ŚLADAMI 18 DYWIZJI PIECHOTY- MŁODZI PAMIĘTAJĄ 2018”