Regulamin korzystania z Biblioteki Publiczne

                                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016

                                                                                                                      Z dnia 02 listopad 2016

 

 

Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

2.Prawo korzystania z biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu  posiadającemu zameldowanie na terenie Polski

3.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne

4.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

5.Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.(Dz.U Nr 133 , poz 883 z późn.zm)

6.Ze zbiorów i usług biblioteki nie mogą korzystać :

-osoby które nie są zarejestrowane w bibliotece

-osoby , które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo

-osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

-osoby które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę biblioteki.

§2

Wypożyczalnia

1.Czytelnik zapisujący się do wypożyczalni winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem biblioteki, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz wypełnić kartę zapisu.

2.Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub osoby poręczającej .

3.Czytelnik a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki

4.Czytelnik zobowiązany jest do informowania biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich lub osoby poręczającej lub za którą poręcza .

5.Czytelnik a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca własnoręcznym podpisem  na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych .

6.W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

7.Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów oraz 5 czasopism na okres jednego miesiąca.

8.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy termin wypożyczenie, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminów zwrotu powinna zostać zgłoszona w dniu , w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.

9.Jeżeli poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w zasobach innej biblioteki biblioteka może ją na prośbę czytelnika sprowadzić i udostępnić na miejscu w czytelni.

10. Czytelnik pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania książki oraz koszt korespondencji.

11. Dostarczenie materiałów bibliotecznych do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych) poprzez zamówienie telefoniczne bądź za pomocą strony internetowej.

§3

Przetrzymywanie książek i innych materiałów bibliotecznych

1.Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych biblioteka pobiera karę pieniężną według określonych w regulaminie stawek tzn.0,50 gr za każdy tydzień po terminie.

§4

Czytelnia

1.Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.

2.Do czasopism bieżących ma wolny dostęp .

3.Czytelnik korzystający z czytelni powinien :

-zgłosić chęć korzystania ze zbiorów czytelni bibliotekarzowi

-pozostawić torby, plecaki oraz wierzchnie okrycie w miejscu wyznaczonym

-okazać ważny dokument tożsamości w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin. Wpisu do rejestru dokonuje pracownik biblioteki.

§5

Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.

2.Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem . Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza.

3.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.

4.W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym roku wydania.

5.W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może za zgodą kierownika placówki dostarczyć inną pozycję przydatną bibliotece o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji lub uiścić opłatę w wysokości aktualniej ceny rynkowej niezwróconej pozycji .

6.W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.

7.Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych zbiorów bibliotecznych także w przypadku uregulowania zaistniałych wobec biblioteki należności .

§6

Stanowiska komputerowe i internet

1.Biblioteka udostępnia komputery i internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej . Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, nazistowskie, propagujące przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.

2. Do korzystania z komputerów użytkownicy po okazaniu dowodu tożsamości w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin czytelni. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.

3.Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1h,który może być wydłużony ,jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.

4.Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na nośniku informatycznym własnym lub zakupionym w bibliotece.

5.Uzytkownikowi  który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu  i konfiguracji komputera.

6.Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem bądź inne niepożądane ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.

7.Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.

8.Korzystanie z tych urządzeń jest bezpłatne .

9.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania prób naprawy.

10.Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.

§7

Opłaty

1.Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i internetu w bibliotece jest bezpłatne.

2.Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art.14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997r (Dz.U. Nr85 poz 539 z późn.zm)

-za usługi informacyjne ,bibliograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne

-w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne

-za niezwrócone w terminie wypożyczone materiały

-za uszkodzenie ,zniszczenie materiałów bibliotecznych

3.usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r., Nr 142,poz. 1591 z późn. Zm.), art. 12 ust.2 pkt 2i art.15 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r,. Nr 112, poz. 1198 z późn. Zm.), art.42 ust. 2 ustawy z dnia 29.01 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zarządzam co następuje:

 1. Ustalam opłatę za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formie:
  1. 210mmx297mm (A4) w wysokości 0,40zł za stronę kopi czarno-białej,
  2. 297mmx420mm (A3) w wysokości 0,70zł za stronę kopi czarno – białej,
  3. 210mmx297mm (A4) w wysokości 1,50zł za stronę kopi kolorowej,
  4. 297mmx420 (A3) w wysokości 2,50 zł za stronę kopi kolorowej.
 2. Ustalam opłatę za sporządzenie wydruku dokumentów lub danych:
  1. 210mmx297mm (A4) w wysokości 0,40zł za stronę wydruku czarno-białego,
  2. 297mmx420mm (A3) w wysokości 0,70zł za stronę wydruku czarno-białego,
  3. 210mmx297mm (A4) w wysokości 1,50zł za stronę wydruku kolorowego,
  4. d)   297mmx420 (A3) w wysokości 2,50 zł za stronę wydruku kolorowego.
 3. Za udostępnienie kopi informacji na nośnikach elektronicznych ustalam opłatę:
  1. Płyta CD/DVD- 5,00zł,
  2. Dyskietka- 3,00zł

§8

Przepisy porządkowe

1.W czytelni oraz wypożyczalni zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz prowadzenia głośnych rozmów

2.Spożywania posiłków i napojów

3.We wszystkich pomieszczeniach biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu

§9

Skargi i wnioski

Czytelnicy mają prawo wpisać swoje skargi i wnioski do książki dostępnej w bibliotece

§10

Postanowienia końcowe

1.Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowanie się do zawartych w nich postanowień

2.Czytelnicy nie stosujący się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z biblioteki .Decyzje o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z biblioteki podejmuje kierownik biblioteki.

3.Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami regulaminu leży w kompetencji kierownika biblioteki .

4.Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo nadany przez kierownika

  

                                                                                             Biblioteki wchodzi w życie z dniem 02.11.2016 r.