Biblioteka Publiczna w Andrzejewie

Ksiażki to nasza pasja

Aktualności

REGULAMIN I RAJDU ROWEROWEGO „ PAMIĘTAMY”

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Rajdzie Rowerowym „ PAMIĘTAMY”. Rajd będzie wyrazem pamięci o żołnierzach 18 Dywizji Piechoty, walczących z hitlerowskim najeźdźcą
w czasie II Wojny Światowej i rozbitych 12-13 września podczas bitwy pod Łętownicą
i Andrzejewem. Impreza ma charakter rekreacyjno – edukacyjny. Nie ma formy rywalizacji sportowej.

 1. I.CELE IMPREZY:

ü  uczczenie pamięci uczestników ostatniej bitwy 18 Dywizji Piechoty pod Łętownicą i Andrzejewem w dniach 12-13 września 1939r.

ü  kształtowanie postaw patriotycznych oraz poznawanie skarbów kultury narodowej, miejsc pamięci narodowej, chwały i męczeństwa

ü  promowanie postaw proekologicznych poprzez budzenie szacunku i troski

ü  rozbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą, jej przeszłością i teraźniejszością.

ü  popularyzacja historii i kultury Gminy Andrzejewo i Szumowo

 1. II.ORGANIZATOR:

Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo

Współorganizatorzy:

Urząd Gminy w Andrzejewie, Urząd Gminy w Szumowie, Szkoła Podstawowa
im. 18 Dywizji Piechoty w Andrzejewie, Parafia WNMP w Andrzejewie, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej.

 1. III.TERMIN I TRASA RAJDU
  1. Rajd odbędzie się 9 września 2018r. (niedziela).
  2. Rozpoczęcie rajdu o godzinie 11:30 ze skweru przy kościele WNMP w Andrzejewie.
  3. Trasa rajdu (około 35 km)

Andrzejewo - Pieńki Sobótki - Pieńki Wielkie - Pieńki Żaki Dmochy Wochy Zaręby Bolędy Przeździecko Grzymki – Przeździecko JachyŁętownica ParceleNowy Borek- Srebrna - Łętownica Andrzejewo

 1. Meta rajdu przy Mauzoleum w Andrzejewie.

Na zakończenie rajdu w stodole parafialnej odbędzie się grill.

 1. IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
  z regulaminem.
 • Zapisy na rajd przyjmowane są do 07.09.2018 r. przez Artura Wardaszkę telefon kontaktowy 510335348 lub Iwonę Majewską telefon kontaktowy 794015072
 • Wpisowe na posiłek regeneracyjny po rajdzie wynosi 10 zł. Wpłatę należy dokonać do 07.09.2018r. u Artura Wardaszki lub Iwony Majewskiej.
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 • Osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 • Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

 1. V.ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo
  i spokojnie w szyku.
 • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 • Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Na trasie zabrania się:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • Niszczenia przyrody
 • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

 • Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 OŚWIADCZENIE / ZGODA RODZICÓW( PRAWNYCH OPIEKUNÓW)   NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW RAJDU POWYŻEJ 16-TEGO ROKU ŻYCIA

KLAUZULA INFORAMCYJNA W ZAKRESIE PRAW UCZESTNIKA RAJDU DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

            Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119) informuje się, że:

1) administratorami danych osobowych uczestnika rajdu jest Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo

2) dane osobowe uczestnika rajdu przetwarzane będą w celach organizacyjnych i promocyjnych

3) odbiorcami danych osobowych uczestnika rajdu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4) odbiorcami danych osobowych uczestnika rajdu mogą być media publiczne, przypadki te nie obejmują wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji danych uczestnika rajdu, zakres działań obejmuje jedynie promocję wydarzenia, podczas której media publiczne mogą mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane,

5) dane osobowe uczestnika rajdu przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z organizacji i promocji w/w wydarzenia,

6) uczestnik rajdu posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

7) uczestnik rajdu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem dobrowolnym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową uczestnictwa w I Rajdzie