Biblioteka Publiczna w Andrzejewie

Ksiażki to nasza pasja

Uchwała Nr XLVI/323/2024 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2024 r.

Uchwała Nr XLVI/323/2024
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 22 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dz. U. z 2022 r. poz. 2393) uchwała się, co naatępuje: 

 

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Anrzejewie stanowiącym załacznik do uchwały Nr XXX/108/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2010 r. Nr 117, poz. 2468 z póxniejszymi zmianami) w § 4 zmienia się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

''5. Prowadzenie rożnorodnych form pracy popularyzujacej wiedzę i kulturę (wystawy, kiermasze konkursy, działania promocyjne i reklamowe). ''.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz aię Wójtowi Gminy Andrzejewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzinniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Justyna Kazimierczuk